Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 05 2017

znaczywiesz
Potrzebujesz kogoś, kto Cię ujarzmi, jednocześnie dając Ci złudzenie, że jesteś absolutnie wolny...
Reposted fromscorpix scorpix viajethra jethra

June 22 2017

5944 a789 350
Reposted fromcalcifer calcifer viajethra jethra
znaczywiesz
8350 418a 350
Reposted fromfuchsboi fuchsboi viajethra jethra
znaczywiesz
4812 ab73 350
Reposted fromkaiee kaiee viawiecejniezobaczysz wiecejniezobaczysz

July 06 2015

znaczywiesz
Nie zapominaj o ludziach,
że mają grypę, imieniny, małe kłopoty
nudne historyjki do opowiedzenia
przez telefon.
Nie zapominaj, chociaż
oni też nie mają czasu.
I mogą zapomnieć.
— Memento /K. Gucewicz-Przybora
Reposted fromblueberries blueberries viafelicka felicka
znaczywiesz
5534 e115 350
Reposted fromgosiakowe gosiakowe viaautodestrukcja autodestrukcja

June 29 2015

znaczywiesz
Reposted fromlaluna laluna viajethra jethra
znaczywiesz
2298 0be6 350
Reposted fromonlywhite onlywhite viajethra jethra
znaczywiesz
3133 3e2b 350
Reposted fromgreengables greengables via13-days 13-days

June 28 2015

znaczywiesz

June 22 2015

znaczywiesz
1199 8cc1 350

June 18 2015

znaczywiesz
7284 4d00 350
znaczywiesz
7500 a534 350
Reposted fromlittlefool littlefool viafuckyoulittle fuckyoulittle
znaczywiesz
4959 b888 350
Reposted frompieprzycto pieprzycto viafuckyoulittle fuckyoulittle
znaczywiesz
Podobno ludzie, którzy wciąż gadają, nie mają o czym milczeć.
— O. Leon Knabit
znaczywiesz
Osoby, do których najtrudniej się zbliżyć, okazują się najbardziej warte tego, żeby je poznać.
— Tami Hoag
0666 59eb 350
Reposted fromLittleJack LittleJack viapiniataClub piniataClub
znaczywiesz
3495 5ef5 350
Reposted fromAmaya-chan Amaya-chan viagameofthrones gameofthrones

June 13 2015

znaczywiesz
3570 23d2 350
Reposted fromabsolem absolem viapeper peper
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl