Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 13 2015

znaczywiesz
5957 9e3d 350
Reposted fromTaieri Taieri viapeper peper
znaczywiesz
     

The cast of Friends before Friends

Reposted fromfriends friends

June 10 2015

znaczywiesz
Najlepsze chwile podczas czytania to te, gdy trafiasz na coś - myśl, uczucie, punkt widzenia - o czym myślałeś, że jest wyjątkowe, szczególne tobie i tylko tobie znane. I oto jest, opisane przez kogoś innego, osobę, której nigdy nie poznałeś, być może kogoś, kto od dawna nie żyje. To jest tak, jakby nagle wyłoniła się czyjaś dłoń i pochwyciła twoją.
— Alan Bennett
znaczywiesz
3221 86be
Reposted fromseverine severine viashiawasedawa shiawasedawa

June 08 2015

0542 a17e 350
Reposted frombuddhablink buddhablink viajethra jethra
znaczywiesz
imageimageimageimageimageimageimageimageimageimage
Reposted fromfriends friends
8150 f2ca 350
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow vianivea nivea

June 07 2015

znaczywiesz
Reposted fromfelicka felicka

June 03 2015

znaczywiesz
3871 2239 350
Reposted fromstevestriker stevestriker viajethra jethra
znaczywiesz
1102 689d 350
Reposted fromslodkoslone slodkoslone viafoodforsoul foodforsoul

June 01 2015

znaczywiesz
7874 f916 350
napij się ze mną kawy. 
Reposted fromrol rol viafajnychnielubie fajnychnielubie
znaczywiesz
7943 77bc 350
znaczywiesz
It's just love, selfish love. | via tumblr
Reposted fromweightless weightless viapeper peper
znaczywiesz
2940 72ac 350
Reposted fromfoods foods viafuckyoulittle fuckyoulittle

sapphicscience:

I am very tired and I want to be held by someone who loves me

Reposted fromfadingwhisper fadingwhisper viajethra jethra
znaczywiesz
Lasów mi trzeba, samotnych ścieżek, otwartych przestrzeni, zieleni wszechobecnej.

weepingdildo:

I want a relationship that’s just like super cool friendship with like kissing

5385 faa1 350

electricwest:

Sizes restocked in the “Beer Babe” tee, right in time for the weekend 🍻 #electricwest #beerdrinkinbabe

Reposted fromwestwood westwood
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl